Actions

Sonic Adventure DX: Director's Cut credits

From Sonic Retro

Production credits

Executive Supervisor: Isao Okawa
Executive Producer: Hideki Sato
Producer: Yuji Naka
Director: Kenjiro Morimoto
Art Director: Yuji Uekawa
Technical Director: Masanobu Yamamoto
A‑Life System Director: Yoshihisa Hashimoto
Sound Director: Jun Senoue
Lead Game Designer: Kenjiro Morimoto
Game Designers: Takaaki Kodera, Hiroki Atoji, Kentaro Kiyono
Mission Mode Game Designers: Kenjiro Morimoto, Takashi Iizuka, Yojiro Ogawa, Daisuke Mori, Eitaro Toyoda, Hidenobu Hasebe, Mizuki Hosoyamada, Kazuyuki Miyamoto
Lead Character Designer: Yuji Uekawa
Character Designers: Kazuyuki Hoshino, Tomonori Dobashi, Yasutaka Maeki, Masahiro Hoshino
Lead Field Artist: Hideaki Moriya
Field Artists: Misako Ikoma, Tsuyoshi Enomura, Mutsumi Oda, Kazuhito Tominaga, Takashi Yoshida, Yoichi Takeda
Lead Visual Artist: Yuji Uekawa
Visual Artist: Masatoshi Yasumura
Lead System Programmer: Masanobu Yamamoto
Programmers: Kenichi Koshida, Yoshiharu Kanai, Makoto Shimoda, Masashi Kitamura, Takeshi Maeda, Makoto Ikeda, Hitoshi Motoda, Takashi Taketa, Takanori Yoshioka, Hiroyuki Kikui
Graphic Engine Programmers: Yoshitaka Kawabata, Shinya Matsunami, Takaaki Saito
Graphic Tool Programmer: Kouji Ogino
Technical Support: Tetsu Katano
A‑Life System Designers: Yoshihisa Hashimoto, Sachiko Kawamura
A‑Life System Artists: Sachiko Kawamura, Kazuko Ito, Makoto Yonezu
A‑Life System Programmers: Yoshihisa Hashimoto, Takaaki Saito
GBA Minigame Designer: Kenjiro Morimoto
GBA Minigame Artist: Sachiko Kawamura
GBA Minigame Programmer: Takahiro Hamano
Movie Arrange Designer: Michio Abe
Executive Sound Coordinator: Yukifumi Makino
Sound Coordinator: Tatsuya Kousaki
Lead Music Composer: Jun Senoue
Surround System Programmer: Shigeharu Isoda
Sound Programmers: Yoshiharu Kanai, Makoto Shinoda
Minigame Collection Director: Hisatoku Yamada
Minigame Collection Programmers: Junji Takahashi, In cooperation with VR1 JAPAN INC., Shinya Matsunami
Minigame Collection Coordinators: Yojiro Ogawa, Daisuke Mori

For production of the original Sonic Adventure, see SA's Production Credits.

Sega Corporation

Executive Management: Tetsu Kayama, Masanao Maeda, Hisao Oguchi
Promotion Management: Seijio Sannabe, Yasushi Yamashita, Hideki Yokaichiya, Naoko Ooka, Youko Nagasawa
Public Relations: Yasushi Nagumo, Mariko Takeda
Technical Support: Takashi Ando
Package & Manual Production: Yoshihiro Sakuta, Takashi Nishimura, Masaru Kobayashi
Product Development: Hiroyuki Miyazaki, Tatsuyuki Miyazaki, Yusuke Suai

Sega of America, Inc.

President/COO: Tetsu Kayama
Executive Vice President: Chris Gilbert, Shinobu Toyoda
Localization Producer: Yosuke Moriya
Localization Manger: Osamu Shibamiya
VP Of Product Development: Jin Shimazaki
Project Test Lead: Joseph Mora
Senior Project Manager: Rob Alvarez
Project Manager: Cord Smith
VP Of Marketing: Mike Fischer
Creative Service: Robert Schonfisch, Erica Forte, Vicki Morawietz
Public Relations: Kirsten Merit, Bryce Baer

Sega Europe, Ltd.

CEO: Naoya Tsurumi
Director Of Produvt Development: Kats Sato
Localization Producer: Kuniyo Matsumoto
European Product Manager: Mathew Quaeck
Senior Producer: Matt O'Driscol
Technical Producer: Elliot Martin
Commercial Manager: Mark Horneff
Localization Team: Brigitte Nadesan, Giuseppe Rizzo, Marta Lois Gonzalez, Eva Backmann
QA: Darius Sadeghian, Roy Boateng
Special Thanks: Akira Nishikawa, Yutaka Kawasaki, Yuji Nakamura, Shoko Goto, Kaori Asano, Takahiro Yoshida, Yoshiharu Honda, Yuktaka Shoji, Junichi Ohno, Masaomi Kawamoto, Tomoya Hirano, Hiroki Hayami, Takanobu Kimura, Yasuko Maruyama